Kemikalier

(Photo: Notat)

Oron ökar i EU för framtida risker med kemikalieanvändningen, särskilt kemikalier som redan är i bruk. För närvarande finns det luckor i EU:s lagstiftning om existerande kemiska ämnen. Det är också brist på information om effekterna av de många ämnen som fanns på marknaden före 1981, när kravet på tester och anmälan av nya ämnen infördes. Sådana ämnen omfattar ungefär 99 % av den totala mängden ämnen som finns på marknaden.

I februari 2001 presenterade Kommissionen en vitbok om EU:s framtida kemikaliepolitik. I december 2002 höll Rådet en offentlig debatt om de lagar som behövs för att genomföra Kommissionens vitbok. Organisationer och den allmänna opinionen var oroliga för bristen på handling.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/ 

http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/

http://ecb.jrc.it/

http://www.cefic.be/