Factortame-målet

Court of Justice (Photo: Court of Justice)
En viktig dom från EG-domstolen som ger EU-medborgare och företag rättigheter enligt EU-lagstiftningen även om något land inte införlivat EU-reglerna. Mål C-213/89 angående "kvothoppande".