EG-domstolen

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

EG-domstolen i Luxemburg dömer enligt EU-fördragen och är den slutliga uttolkaren av EU:s lagstiftning enligt fördragen. Besluten kan inte överklagas. Dömer i mål som förs till domstolen av medborgare eller sammanslutningar, av medlemsstater mot varandra eller mot EU-institutionerna eller tvärtom, och av EU-institutioner mot varandra. Domstolen består av en domare från varje medlemsland och nio generaladvokater, som förbereder målen. De är uppdelade i kammare.

Domstolen är bara ansvarig för den första pelarens (överstatliga) frågor och heter därför officiellt Europeiska Gemenskapens Domstol. Enligt Nicefördraget har Domstolen fått viss befogenhet för rättsliga och inrikes frågor och kan därför kallas EU-domstolen.

Domstolen har varit starkt pådrivande när uttolkningen av fördragen har utvidgat EU:s befogenheter i största möjliga utsträckning. 1964 i målet Costa mot Enel beslutade domstolen att EU-lag har företräde framför nationell lag. 1970 i Internationale Handelsgesellschaft- och Simmenthal-målen beslutade den att EU-lag har företräde också framför nationell grundlag.

Notera

Har också en lägre instans, Förstainstansrätten, dit mål som rör konkurrensrätt, personalfrågor och vissa andra frågor delegeras.

Framtiden

Om Stadgan om grundläggande rättigheter görs juridiskt bindande, vilket föreslås i förslaget till Konsitution, kommer Domstolen att konkurrera med Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, eftersom båda kommer att behandla mänskliga rättighetsfrågor.

Länkar

http://curia.eu.int/