Budget

Official Journal of the European Union (Photo: www.ec.europa.eu/budget)

Budgeten utarbetas av EU-kommissionen och beslutas av Rådet och EU-parlamentet. Ministrarna i Rådet har sista ordet om s k obligatoriska utgifter, som främst går till jordbruksbudgeten. EU-parlamentet har sista ordet om non_compulsory_expenditures]ickeobligatoriska utgifter[/w], som är de flesta övriga utgiftsområden.

Många strider har utkämpats om hur olika utgifter ska klassas, vilket har lett till att EU-parlamentet fått mer makt. Andelen ickeobligatoriska utgifter har ökat från 8 % av utgifterna på 70-talet till 58 % 2003. Klassficieringen görs genom inter-institutionella avtal.

Inkomstsidan i budgeten beslutas av Rådet ensamt. De viktigaste inkomsterna är tullavgifter, 1% av momsbasen samt en BNP-relaterad avgift.

Ett tak för EU:s budget har satts till 1,27 % av EU:s sammanlagda BNP. Budgeten får överstiga 1,27 % endast om medlemsstaterna fattar ett enhälligt beslut om det.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår att skillnaden mellan obligatoriska och ickeobligatoriska utgifter ska tas bort och att EU-parlamentet får sista ordet om alla utgifter medan Rådet behåller beslutsrätten om inkomsterna.

Länkar

http://europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm

Se också pdf-filen om Budget, budgetkontroll and bedrägeri:

http://www.euabc.com/upload/pdf/budget.pdf