Bilaterala avtal

(Photo: Notat)

Ett bilateralt avtal sluts mellan två parter.

Bilaterala avtal är vanliga mellan stater som inte anslutit sig till avtal mellan grupper av stater.

Till exempel försöker USA komma överens om en serie bilaterala avtal med olika stater om att undanta medborgare från åtal vid den internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Så långt det ryms inom kompetensen kan EU:s medlemsstater sluta bilaterala avtal med tredjeland.

Länkar

Se också avtal med andra länder and blandade avtal.

International Criminal Court: http://www.icc-cpi.int/php/index.php