Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen

European Convention on Human Rights (initially signed in 1950) (Photo: European Commission)

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, som fastställdes av Europarådet, inspirerades av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna inrättades i Strasbourg för att döma i frågor om övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Konventionen undertecknades i Rom 1950 och trädde i kraft 1953. Medborgare i länder som undertecknat konventionen kan ta upp anklagelser mot sin regering för brott mot de mänskliga rättigheter enligt konventionen.

Alla EU:s medlemsstater och kandidatländer har undertecknat den europeiska konventionen om mänskliga rättigheterna men EU:s institutioner är inte bundna av den. EU som orgnaisation har inte undertecknat den.

Framtiden

Ett särskilt konvent har skrivit en EU-stadga om grundläggande rättigheter. Denna stadga föreslås bli del II i EU-konstitutionen.

Förslaget till EU-konstitution ger en juridisk grund för EU att underteckna konventionen om mänskliga rättigheter genom att EU blir juridisk person. Det påverkar inte Unionens kompetens, vilket påpekas i artikel 5.

Formuleringarna i konstitutionsförslaget ger inte konventionen om mänskliga rättigheter företräde, vilket föreslagits av EU-kritikerna i stadgekonventet. Om en konflikt uppstår mellan Europadomstolen i Strasbourg och EG- domstolen i Luxemburg är det EG-domstolen som har avgörandet enligt EU-konstitutionen.

Länkar

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm