Juridisk person

Idag är Europeiska Gemenskaperna en juridisk person och har därmed befogenhet att representera alla EU-staterna och underteckna internationella avtal. Europeiska Unionen är inte det.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår att hela Unionen blir en juridisk person och att uppdelningen i en första, andra och tredje pelare , som infördes genom Maastrichtfördraget, försvinner.

Det här gör EU till självständig enhet, jämförbar med vad medlemsstaterna alltid varit. Det betyder att utifrån sett blir EU lkt en stat.

Länkar

http://register.consilium.eu.i......nt/pdf/en/02/cv00/00305en2.pdf