Europeiska Gemenskaperna, EG

The Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

Det finns tre gemenskaper som tillsammans bildar det överstatliga Europeiska Gemenskaperna:

De tre gemenskapernas institutioner fördes samman 1967 genom sammanslagningsfördraget men gemenskaperna hölls även i fortsättningen juridiskt separerade.

Först 1973 förkortades EEC till EG. Bytet av begreppet EEC till namnet Europeiska Gemenskaperna gavs juridisk grund genom Maastrichtfördraget 1992, där också Europeiska Unionen bildades genom att de överstatliga områdena i gemenskaperna fogades samman med de mellanstatliga områdena för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den rättsliga och inrikespolitiken.

Notera

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att Gemenskapen och EU smälts samman till en gemensam politisk organisation, Unionen, som omfattar allt samarbete och gör EU till en juridisk person. Genom att bli juridisk person kan EU sluta avtal med andra juridiska persomer inom alla områden som ligger inom EU:s kompetens.