Maastrichtfördraget

Maastricht, Group Photo (Photo: European Commission)

Maastrichtfördraget, också känt som Unionsfördraget (TEU), banade väg för mer långtgående europeisk integration, särskilt genom beslutet om den Ekonomiska och monetära unionen. Det innebär den största utvecklingen av fördragen hittills. Undertecknades 1992 och trädde i kraft den 1 november 1993.

Genom att modifiera tidigare fördrag - Paris, Rom och enhetsakten - infördes en politisk union och EG bytte namn till EU. De nya politiska områdena delades i två nya mellanstatliga pelare till den första, överstatliga gemenskapspelaren. Den andra pelaren är gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (CFSP) och den tredje pelaren är rättslig och inrikespolitik (JHA).

Notera

Maastrichtfördraget

Länkar

http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html