Regeringskonferens, IGC

Meeting room at the Laeken Summit (Photo: EU Commission)

Regeringskonferensen är ett beslutsorgan inom EU. Alla beslut måste fattas enhälligt av alla medlemsstater. EU-fördragen kan antas bara efter en regeringskonferens där alla medlemsstater är representerade. Fördragen sänds till medlemsstaterna för ratificering. Innan ett fördrag träder i kraft måste det ratificeras enligt författningen i varje medlemsland.

Framtiden

Förslaget till EU -konstitution överlämnades den 4 oktober 2003 till stats- och regeringscheferna i Rom vid öpnandet av regeringskonferensen. De tillträdande staterna deltar fullt ut på jämlik status med medlemsstaterna. De tre kandidatländerna Bulgarien och Rumänien, som startat medlemskapsförhandlingar, samt Turkiet deltar i regeringskonferenserna som observatörer.

Konstitutionsförslaget innebär att Europeiska rådet genom majoritetsbeslut kan sammankalla ett konvent bestående av representanter från EU-parlamentet, de nationella parlamenten och EU-kommissionen. Konventet kan enhälligt anta tillägg till den framtida konstitutionen, som sedan måste ratificeras av alla medlemsstater.

Enligt artikel I-24.4 i förslaget till EU-konstitution får premiärministrarna ändra alla artiklar om enhällighet till kvalificerad majoritet utan ratificering.

Länkar

http://www.euobserver.com/?aid=12963

http://european-convention.eu.int/