Ratificering

The EU ratifies Kyoto (Photo: Spanish Presidency)

Ratificering är den officiella bekräftelsen på en redan överenskommen text. Fördrag måste ratificeras av varje medlemsstat enligt reglerna i deras respektive konstitutioner. 
Även om ett avtal har undertecknats av en stat eller ett antal stater är det inte rättsligt bindande förrän alla stater som har undertecknat också har ratificerat avtalet. Fördrag ratificeras antingen genom majoritetsbeslut i parlamentet eller genom folkomröstning.

Framtiden

Flera ledamöter i Europeiska konventet har föreslagit att godkännandet av en ny EU-konstitution måste följas av folkomröstning i alla medlemsstaterna innan den kan ratificeras. Men några medlemsstater, bland andra Storbritannien, accepterar inte förslaget. Därför har detta krav inte förts in i konstitutionsförslaget.

Om några medlemsstater fortfarande efter två år inte ratificerat konstitutionen måste Europeiska rådet ta upp frågan (art. IV-7). Samma formulering bifogas konstitutionen som en politisk deklaration eftersom artikeln inte träder i kraft förrän EU-konstitutionen har ratificerats.

Länkar

Se också folkomröstning och ratifikationsinstrument.