EU-parlamentet

EU Parliament in Brussels (Photo: European Parliament)

EU-parlamentet är en församling med representanter för 374 miljoner unionsmedborgare. Sedan 1979 har de valts i direkta val vart femte år.

För närvarande har EU-parlamentet 732 ledamöter fördelade mellan medlemsstaterna efter antalet invånare.

Notera

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att skillnaden mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter tas bort, så att EU-parlamentet får sista ordet för alla budgetposter.

EU-parlamentet får också  inflytande på ett större antal områden eftersom medbeslutandeproceduren tillämpas på fler områden och blir den normala lagstiftningsproceduren.

Från 2009 fördelas platserna i EU-parlamentet genom principen om "degressiv proportionalitet" för att garantera varje medlemsstat minst 4 platser.

Länkar

http://www.europarl.eu.int