Nationella parlament

The Hungarian Parliament (Photo: European Commission)

Alla medlemsstaternas nationella parlament har särskilda utskott för utrikesfrågor. De har upprättat ett särskilt samarbete om europeiska frågor genom COSAC.

Några nationella parlament har sina egna representanter i Bryssel för att förmedla tidig information hem.

Tills nu har de nationella parlamenten inte spelat någon aktiv roll i den europeiska integrationsprocessen, bortsett från i ett fåtal länder.

Nyligen upprättades ett särskilt sekretariat i Bryssel för de nationella parlamenten. Det nya sekretariatet har fått dansken Morten Knudsen som chef.

Framtiden

Europeiska konventet har föreslagit ett "alarmsystem", som ger nationella parlament rätt att protestera mot förslag från Kommissionen inom sex månader från publiceringen med motiveringen att förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen, alltså principen att om något kan uppnås bättre på lokal nivå ska EU inte lägga sig i.

EU-parlamentet, Rådet och Kommissionen måste  ta hänsyn till motiverade yttranden från de nationella parlamenten. Bara om en tredjedel av de nationella parlamenten lägger fram ett sådant motiverat yttrande måste Kommissionen ompröva sitt förslag.

Vid överträdelse av subsidiaritetsprincipen kan medlemsstaternas regeringar ta en fråga till EG-domstolen på landets parlaments vägnar. Palamenten kan alltså inte göra det själva.