Primärlag

Primärlag i EU är lagarna som finns i fördragen för Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC), Kol- och Stålunionen, Atomenergiunionen (Euratom) och de fördrag som kommit därefter (till exempel Enhetsakten, Maastricht-, Amsterdam- och Nice-fördragen).

Med stöd av fördragen har sekundärlag antagits som direktiv, förordningar, beslut, rekommendationer och yttranden, samt domstolsutslag som relaterar till dessa.

Länkar

Se också förhandsbesked.

http://europa.eu.int/eur-lex/en/about/abc/abc_19.html