Resolution

En resolution är ett icke bindande uttalande som anger mål och klargör politiska ställningstaganden. Europeiska Rådets resolutioner anger inriktningen på framtida politiska initiativ.

Resolutioner kan användas av EG-domstolen för att tolka lagstiftningen. Resolutionerna kan kallas "soft law" (mjuk lagstiftning).