Biobränslen

(Photo: thesetides.com)
EU stimulerar alternativa bränslen för fordon genom ett förslag till direktiv.