Polis- och rättsligt samarbete

Treaty of Amsterdam (Photo: EU Commission)

Infördes på övernationell nivå genom Amsterdamfördraget och är nu ett område där kvalificerad majoritet ofta används för beslutsfattandet, i enlighet med fördraget.

Är en del av den rättsliga och inrikespolitiken, tillsammans med den gemensamma asylpolitiken.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att den rättsliga och inrikespolitiken blir en delad befogenhet, vilket innebär att EU-lagstiftningen tar över nationell lag och rätt att lagstifta nationellt inom detta område.

Länkar

http://www.europa.eu.int/comm/......police/doc_police_intro_en.htm