Occupied field

Principen om "occupied field" syftar på områden där fördragen har överfört lagstiftnings- och beslutsmakt (befogenhet) till EU. När det sker förlorar medlemsstaterna sin makt (befogenhet) på det området, även om EU inte har beslutat om någon lag.

Notera

Politiska områden som har tagits över av EU har aldrig återförts till nationell nivå. Det strider mot subsidiaritetsprincipen, som innebär att vissa frågor ska kunna föras tillbaka från överstatlig till nationell nivå.