Subsidiaritet

Subsidiaritetsprincipen är från början en katolsk social princip som innebär att samhället inte ska ingripa på områden där familjerna kan besluta själva.

Maastrichtfördraget har ett särskilt protokoll om subsidiaritet som uppmanar EU att inte lagstifta om målen kan nås effektivare på en mer lokal (decentraliserad) nivå. Principen gäller på områden där EU inte har fått exklusiv makt (befogenhet). För närvarande är det EU-kommission i Bryssel och fördragen som avgör vem som utformar lagarna. Lagstiftningsmonopolet innebär också rätt att besluta om makten ska utövas genom bindande lagstiftning eller genom frivillig samordning. EU-kommissionens avgörande kan ändras bara genom enhälligt beslut av Rådet. Det betyder att centralisering är det normala.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att subsidiaritet blir en av de "grundläggande principerna" i artikel I-9 och ett uppdaterat protokoll om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna finns som bilaga.

I Europeiska konventet fanns en stark rörelse för att införa verklig subsidiariet men decentralisterna förlorade mot dem som ville ha mer integration och som motsatte sig att makt (befogenhet) återfördes till medlemsstaterna.

Förslaget till EU-konstitution innebär att mer makt (befogenhet) överförs till EU. Men det finns ett "larmsystem" som innebär att en tredjedel av de nationella parlamenten, om de agerar tillsammans, kan protestera mot ett förslag från EU-kommmissionen inom sex veckor från publiceringen med hänvisning till att det bryter mot subsidiaritetsprincipen. Ett sådant "motiverat yttrande" betyder att kommissionen måste ompröva sitt förslag, men den måste inte ändra eller dra tillbaka förslaget.

Med motiveringen att det bryter mot subsidiaritetsprincipen kan medlemsstaternas regeringar ta ett förslag till EG-domstolen på de nationella parlamentens vägnar. Men parlamenten kan alltså inte göra det.

"Demokratiforum" inom konventet ha föreslagit att en årlig förteckning över EU:s lagstiftning skall föreläggas de nationella parlamenten för godkännande, så att subsidiariteten organsieras nerifrån och upp istället för uppifrån och ner.

Länkar

Se också rapporten från arbetsgruppen "Subsidiaritet" i Konventet:

http://european-Convention.eu.......er.asp?lang=EN&Content=WGI