Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, CFSP

EU startade som en gemensam marknad med syftet att tillåta fri rörlighet i Europa av människor och varor. Sedan dess har de deltagande länderna kommit överens om en gemensam politik på andra områden också.

En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik har utvecklats genom den s k pelare II i EU-fördragen. Principerna anges i Kapitel V i EU-fördragen.

Inom CFSP fattas de viktigaste besluten genom enhällighet. För att genomföra besluten krävs beslut med  kvalificerad majoritet

Notera

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution behåller kravet på enhällighet i beslutsfattandet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, utom när Europeiska Rådet har lagt fast strategiska riktlinjer, till exempel när ett förslag har lagts fram av utrikesministrarna på begäran av Europeiska Rådet (beslutat med enhällighet), när ett beslut ska verkställas eller när en särskild representant ska utses.

För närvarande representeras EU externt genom Rådets ordförandeskap och EU:s Höge representant.
Europeiska konventet föreslår en "dubbelhattad" utrikesminister som utses av Europeiska Rådet, accepteras av kommissionens ordförande och godkänd tillsammans med resten av Kommissionen av EU-parlamentet som vice ordförande för Kommissionen med ansvar för de utrikes relationerna. Den tyske utrikesministern Joschka Fischer sägs vara kandidat för jobbet.

Det är möjligt att detta leder till att EU-kommissionens 126 delegationer i andra länder måste bli större och förvandlas till EU-ambassader. Reglerna om den gemensamma utrikespolitiken finns i konstitutionsförslaget, artikel I-39.

Länkar

http://www.europa.eu.int/pol/cfsp/index_en.htm