Försvar

(Photo: Notat)

Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993 kan EU etablera en gemensam säkerhets- och försvarspolitik (CSDP) som en del av den gemensamma utrikes- och säkerehtspolitiken (CFSP). Det avgörande beslutet om att etablera CSDP togs vid toppmötet i Köln 1999. Beslut på CSDP-området kräver enhällighet bland medlemsstaterna. De s k Petersberguppgifterna, som är en rad säkerhets-, försvars- och fredsskapande uppgifter, togs över från Västeuropeiska Unionen (WEU) och infördes i TEU genom Amsterdamfördraget. WEU har nu förlorat sin betydelse.

EU:s snabbinsatsstyrka

Petersberguppgifterna kommer att skötas av EU:s snabbinsatsstyrka - ungefär 60 000 man som kan gå i strid under ett år i fredsbevarande och fredsskapande uppgifter.

För dessa soldater krävs ungefär 200 000 man som back-up. Snabbinsatsstyrkan är ingen stående EU-armé. EU-länderna har garanterat att skapa tillräckliga styrkor under vissa omständigheter. Det är jämförbart med åtagandet om gemensamt försvar för NATO-medlemmarna.

Notera

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution har ett särskilt kapitel om försvar, artikel I-40. Där föreslås ett gemensamt försvar i EU och att utökat samarbete och strukturerat samarbete ska tillåtas för mer krävande uppdrag och närmare samarbete för ömsesidiga försvarsgarantier - se artikel I-40 och III-208 och 210-214.

EU-parlamentet behöver bara informeras om utökat samarbete. Finland, särskilt, argumenterade för använding av de vanliga reglerna för utökat samarbete och konstruktivt avstående för dem som inte vill delta i gemensamma militära aktiviteter men som är beredda att tillåta andra att genomföra sådana.

Konstitutionsförslaget innehåller också en klausul som tillåter länder som kommer överens om det att binda sig för ett ömsesidigt försvarsåtagande jämförbart med artikel 5 i NATO-fördraget och den automatiska ömsesidiga försvarsskyldigheten i artikel 5 i WEU-fördraget. Denna skyldighet vållar problem för neutrala länder liksom för Danmark med sitt speciella försvarsundantag.

En annan s k solidaritetsklausul har förts in i EU-konsitutionen för att ge Unionen möjlighet att hjälpa medlemsstater som drabbas av en terroristattack.

Länkar

http://european-convention.eu.int/amendemTrait.asp?lang=EN

http://europa.eu.int/pol/cfsp/index_en.htm