Delegerade förordningar

Lagstiftarna kan ge EU -kommission möjlighet att komplettera eller ändra vissa mindre viktiga delar av EU-lagar eller ramlagar genom delegerad befogenhet. Europeiska konventet föreslog att delegerade förordningar ska bli en särskild typ av rättsakt.

Delegerade förordningar har företräde framför nationell lagstiftning och nationell grundlag trots att de fastställs av ett organ där alla medlemsstater inte är representerade.

För delegerade förordningar, se konstitutionsförslagets artikel I-35, som troligen blir den regel som används mest om konstitutionsförslaget fastställs och ratificeras.

Notera

Länkar

Se också implementering av EU-lag.