Implementering av EU-lag och genomförandebefogenhet

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

EU-lag har företräde framför nationell lag. Det betyder att när EU har antagit en ny lag som inte är direktverkande måste medlemsstaterna anta den som en del av sin lagstiftning för att den ska bli juridiskt bindande. Huvuddelen av EU:s lagstiftning administrerars och verkställs av medlemsstaterna. Det kallas "implementering av EU-lag".

EU-kommissionen kan också få i uppdrag att implementera EU-lagar. Det kallas "genomförandebefogenhet" i fördragen.

Notera

Länkar

Se också kommittologi och direktiv.