Utbildningspolitik

(Photo: European Commission)

EU har bara begränsad makt ("befogenhet") inom utbildningområdet, men kan bidra till att uveckla kvalitén på utbildningen i medlemsstaterna.

Uppmuntrande åtgärder för EU:s utbildningspolitik kan beslutas med kvalificerad majoritet i Rådet och medbeslutande med EU-parlamentet (artikel 149 TEC). Men någon harmonisering av medlemsstaternas utbildningssystem är inte tillåten.

Framtiden

I förslaget till EU-konstitution har utbildning placerats under rubriken "Områden för stödjande, samordnande eller kompletterande åtgärder". På dessa områden kan bindande rättsakter antas men någon harmonisering av nationell lagsitftning tillåts inte.

Länkar

http://www.europa.eu.int/pol/educ/index_en.htm