Religion

Church in Denmark (Photo: Lis Lak Risager)

Nicefördraget och Stadgan om de grundläggande rättigheterna förbjuder negativ diskriminering på grund av bl a politisk åskådning, sexuell läggning eller religion (artikel 13 TEC och artikel 21 i stadgan). Undantag är ett särskilt EU-direktiv som tillåter diskriminering på grund av sexuell läggning när en kyrka anställer en präst (se direktiv 2000/L78/CE från den 27 november 2000).

Det är en uppgift för EG-domstolen i Luxemburg att avgöra var gränsen för illegal diskriminering går och vad som kan rättfärdigas med religiös eller teologisk tro. Det reser sådana frågor som rätten för religiösa skolor att avskeda en lärare som byter religion. Det väcker också frågor som:

Framtiden

Den kristna arvet föreslogs tas in i EU-konstitutionen som ett av unionens värden. Men förslaget avvisades av konventets presidium. Istället har en mening om Unionens religiösa arv fogats in i förordet och artikel I-51 uppmanar till dialog med olika kyrkor och att respektera deras status.

Länkar

Se också diskriminering.

http://europa.eu.int/eur-lex/e....../pdf/1999/com1999_0564en01.pdf