Diskriminering

Article 12 TEC forbids any discrimination on the grounds of nationality (Photo: European Commission)

Artikel 12 TEC förbjuder all diskriminiering på grund av nationalitet. Rådet kan anta regler som förbjuder diskriminering med kvalificerad majoritet och medbeslutande av EU-parlamentet.

Artikel 13 TEC tillåter åtgärder för att bekämpa diskriminering "på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, handikapp, ålder eller sexuell läggning". Rådet beslutar med enhällighet.

Enligt Nicefördraget, kan uppmuntrande åtgärder som inte kräver ändring av lagar i medlemsstaterna (harmonisering) beslutas med kvalificerad majoritet i Rådet och medbeslutande i EU-parlamentet.

För att göra medlemsstaternas lagstiftning enhetlig (harmonisering) krävs ett enhälligt beslut av medlemsstaterna Sådana artiklar har grundlagskaraktär och är vittomfattande.

Notera

Framtiden

EU:s Stadga om grundläggande rättigheterutvidgar troligen EG-domstolens kompetens till de mänskliga rättigheterna, om stadgan görs juridiskt bindande genom EU-konstitutionen.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/empl......undamental_rights/index_en.htm

http://www.stop-discrimination.info/