Folkhälsa

(Photo: European Commission)

EU är bemyndigat att, enligt fördragen, vidta åtgärder för att säkra en hög standard på hälsovården. EU kan komplettera, samordna och uppmuntra nationella åtgärder för folkhälsan men inte lagstifta direkt. Den här makten (befogenheten) ligger kvar hos medlemsstaterna.

EG-domstolen beslutade i Kohll-målet (C-158/96) att medicinsk behandling ingår i principen om fri rörlighet för tjänster.

Notera

I EU-budgeten för 2003-08 är 312 miljoner euro avsatt för folkhälsa.

Framtiden

I förslaget till EU-konstitution är gemensamma åtgärder för folkhälsan delad kompetens - EU-lag kan därmed ta över medlemsstaternas rätt att lagstifta på detta område. Andra frågor som rör hälsopolitik faller inom området för stödjande, samordnande och kompletterande åtgärder. Se artiklarna I-13 och I 16.

Länkar

http://europa.eu.int/pol/health/index_en.htm