AETR

The European Road Safety Charter was created in January 2004. Each country's road safety decision-making authority is asked to commit to the charter. (Photo: www.autoettevoteteliit.ee)

Förkortning för europeiska transportavtalet. Det innehåller sociala regler till skydd för chaufförer.

EU har förhandlat om avtal för alla medlemsstater sedan AETR-målet 22/70. I detta omvälvande mål slog EG-domstolen i Luxemburg fast principen att EU automatiskt har kompetens att förhandla externt på områden där EU har kompetens att besluta om interna regler. Enkelt uttryckt är intern kompetens = extern kompetens.

Enligt Nice-avtalet har principen utveckats så att beslut om internationella avtal normalt antas genom en omröstningsprocedur som gäller för interna beslut på samma område (enhällighet eller kvalificerad majoritet).

Framtiden

I förslaget till EU-konstitution förslås att EU ska vara en juridisk person och därmed kunna förhandla internationellt på medlemsstaternas vägnar inom alla områden där EU kan agera internt. Denna makt ('befogenhet') att förhandla externt är tänkt att vara så kallad "exklusiv befogenhet", vilket innebär att medlemsstaterna inte tillåts agera utan tillstånd från EU:s myndigheter.