Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES

(Photo: EUobserver.com)

Ett frihandelsområde för EU-länderna samt , Norge, Island och Liechtenstein (EFTA-länderna). Frihandeln omfattar inte jordbruksprodukter och fisk.

Norge, Island och Lichtenstein har antagit omkring 4000 EU-lagar, i huvudsak sådana som berör den inre marknaden. Formellt har de en särskild vetorätt mot dessa men denna har aldrig använts. EES-fördraget innebär att Norge, Island och Lichtenstein måste betala ett bidrag till EU:s strukturfonder som uppgår till 0,02 % av deras BNP, jämfört med medlemsstaterna som betalar 0,47 % av deras BNP.

Den ekonomiska överenskommelsen går ut 2003 och eftersom EU utvidgas har avtalet omförhandlas för 2004 vilket lett till kraftigt ökade bidrag. De tre EFTA-länderna måste nu betala tio gånger så myket för att få tillträde till den utvidgade unionen.

EES styrs av ett Råd som möts två gånger om året och en Gemensam kommitté bestående av höga tjänstemän som sammanträder minst en gång i månaden.

Notera

Länkar

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eea/