Jakt

Hunting and fishing are big election issues. (Photo: Notat)

1979 antog EU fågeldirektivet. Direktivet hade ingen rättslig grund i EU-lagstiftningen då och rättfärdigades genom en hänvisning till artikel 235 (numera 308 TEC i Nicefördraget). Nu kan åtgärder vidtas enligt artikel 174 (se Habitat, Fauna och Flora).

Jakt har blivit en stor valfråga i många EU-länder (den s k flexibilitetsklausulen). I 1999 års EU-parlamentsval toppade Jean Saint-Josse en lista för det franska partiet för försvar av jakt, fiske, natur och traditioner - Chasse, Pêche, Nature et Traditions, CPNT. Listan fick 1.200.000 röster (6,72 %), och sex ledamöter valdes in i EU-parlamentet. De har ifrågasatt fågeldirektivet med hänvisning till subsidiaritetsprincipen (att EU inte ska lagstifta om målet kan nås på ett bättre sätt på regional nivå).

Länkar

http://www.cpnt.asso.fr/