Initiativrätt

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

EU-kommissionen har den exklusiva rätten att föreslå EU-lagar. Det gör EU-kommissionen till en lagstiftningsmaskin som kontinuerligt tar fram lagförslag.

Rådet och EU-parlamentet kan uppmana EU-kommissionen att föreslå ny lagstiftning men kommissionen beslutar själv om den vill följa uppmaningen.

EU-kommissionen beslutar också om den juridiska basen för förslagen och därmed om området ska regleras med bindande lag eller frivillig samordning.

EU-kommissionens val av juridisk bas och dess lagsförslag kan ändras bara genom enhälligt beslut i Rådet. Men Kommissionen måste anpassa sina förslag så att en kvalificerad majoritet i Rådet ger sitt stöd.

Notera

Om detta förslag är fördelaktigt, antingen genom att det är effektivt eller av demokratiska skäl, undrar man varför inte medlemsstaterna har förbjudit sina parlament att lägga fram förslag och istället givit denna rätt till högre tjänstemän.

EU-kommissionen och EU-parlamentet är angelägna om att bevara EU-kommissionens monopol för att behålla en stark överstatlig instititution som motor för ökad EU-integration. Överstatliga organ som EU-kommissionen och EU-parlamentet har ett naturligt, gemensamt intresse för det. Utvecklingen av överstatlighet och EU-befogenhet ger dessa både institutioner ökad makt på bekostnad av nationella parlament, regeringar och väljare. Det ökar också EG-domstolens makt.

EU-kommissionen antas representera det allmänna intresset i EU som helhet i sin roll som "fördragens försvarare" och garantera alla medlemsstater, även de minsta, att deras intressen beaktas när förslag till ny EU-lagstiftning utarbetas. Många mindre EU-stater ser Kommissionen som sin allierade och stöder därför en stark kommission med initiativmonopol.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution behåller EU-kommissionens exklusiva initiativrätt, men inom områdena för rättsligt och inrikes samarbete och utrikespolitik införs andra regler.

På området för rättsligt och polissamarbete om brottsbekämpning ska en grupp av 25 % av medlemsstaterna kunna lägga fram lagförslag.

På det utrikespolitiska området är förslaget att majoritetsomröstning ska användas när EU:s utrikesminister - som också ska vara vice ordförande i Kommissionen - lägger fram förslag.