Beskattning

The European Union has no competence over taxation (Photo: European Central Bank)

Skattepolitiken är symbol för och en viktig del av den nationella suveräniteten och utgör en del av ett lands övergripande ekonomiska politik. EU har inga befogenheter (kompetens) över direkt beskattning, bara över indirekta skatter och då bara med enhälliga beslut.

Diskriminerande beskattning är förbjuden och denna bestämmelse används av EG-domstolen för att sätta press på medlemsstaterna till exempel genom domar av EG-domstolen eller andra domstolsutslag som gäller beskattningen av pensioner. För att göra beskattningen enhetlig inom EU (harmonisering) krävs enhällighet bland EU-staterna.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär också en möjlighet att övergå till kvalificerad majoritet i frågor som rör indirekta skatter inom området administrativt samarbete och skattebedrägeri (artikel III-60). Rådet beslutar med enhällighet om ett område ska omfattas av ovanstående regler.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/taxa......taxation/company_tax/index.htm