Inre marknaden

Removal of all obstacles to the free movement of goods, services, capital and persons (Photo: www.eu2008.si/.../consumer_protection.html)

Termen inre marknad introducerades 1987 genom Enhetsakten (SEA) för att ange att alla hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbete skulle tas bort. Den syftar till en marknad med hög grad av harmonisering av lagar som styr handelsregler, specificering av varor etc.

Ändå refererar fördragen fortfarande till antingen den gemensamma marknaden, i artikel 94 TEC där lagar kan harmonieras endast med enhällighet, eller den inre marknaden, i artikel 95 TEC där lagar kan harmonieras med kvalificerad majoritet i Rådet och medbeslutande i EU-parlamentet.

Den inre marknaden kan bäst beskrivas som en mer enhetlig och fullständig gemensam marknad.

Notera

Vissa anser att begreppet inre marknad användes bara som en förevändning för att införa beslut med kvalificerad majoritet på detta område eftersom skillnaden mellan "inre" och "gemensam" är svår att ange.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att hela inre marknaden blir ett område med delad kompetens - EU-lag tar därmed över medlemsstaternas lagar och rätten att stifta lagar på detta område.

Länkar

http://www.europa.eu.int/pol/singl/index_en.htm