Socialpolitik

Dockers demonstrating in Brussels (Photo: EUobserver.com)

Handlar inom EU om socialpolitik och arbetsmarknadspolitik (anställningsfrågor, arbetslagstiftning, arbetsvillkor och arbetsmiljö).

Gemenskapen har som mål att underlätta anställning, förbättra arbetsvillkor och socialt skydd, stödja en social dialog och bekämpa utslagning. EU får stödja och komplettera medlemsstaternas aktiviteter.

Tanken är att upprätta en gemensam social minimistandard för att undvika social dumpning. Motargumentet är att sociala standarder som är för höga kan försvåra anställningar i fattigare EU-länder.

Beslut inom dessa områden tas genom enhällighet eller genom omröstning med kvalificerad majoritet. När det gäller kollektivavtal mellan arbetare och arbetsgivare kan EU bara upppmuntra samarbete och samordning mellan medlemsstaterna.

Framtiden

Organisationsfrihet, strejker och lock-outer ligger utanför Gemenskapens makt (kompetens) men skyddas av den Sociala stadga som förslås bli en del av EU-konstitutionenEG-domstolen har slagit fast att strejker inte får förhindra den fria rörligheten av varor över gränserna.

Europeiska konventet föreslår att ett bredare fält av socialpolitiska frågor skall kunna beslutas med kvalificerad majoritet. Förslaget innebär också att social politik och hälsa blir delad befogenhet (artikel I-13.

Länkar

Se också Öppen samordningsmetod och strejker.