Gemensamma jordbrukspolitiken (CAP)

(Photo: Commission)

Den gemensamma jordbrukspolitiken var den första gemensamma politik som infördes i EU genom Romfördraget 1958. Den skulle kompensera Frankrike för införandet av tullunion för industriprodukter, som var särskilt viktig för Tyskland.

CAP baseras på en gemensam inre marknad för jordbruksprodukter och garanterar högre priser än på världsmarknaden. De högre priserna försvaras genom tullar och avgifter på importerade jordbruksprodukter.

Exporterande företag får exportstöd från EU:s gemensamma budget för att kunna sälja jordbruksprodukter utomlands. Nivån på detta stöd har halverats de senaste åren. Istället har lantbrukarna fått direktstöd.

Det finns mer än 5000 olika EU-regler som styr den byråkratiska jordbrukspolitiken. Administrationen omfattar många arbetsgrupper och styrkommittéer med representanter för medlemsstaterna, ofta med möten varje vecka.

Reglerna beslutas med kvalificerad majoritet i Rådet. Det ledde till tomma stolar-krisen och Luxemburgkompromissen.

Notera

Framtiden

Europeiska konventet vill införa medbeslutande för den gemensamma jordbrukspolitiken så att EU-parlamentet kan föreslå tillägg och inlägga veto mot förslag. Prisregleringen förblir dock en befogenhet för Rådet.

Länkar

http://europa.eu.int/pol/agr/index_en.htm

http://www.ue2004.ie/templates......ndard.asp?sNavlocator=4,24,318

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_1_9_en.htm